कुशल सहायक कार्मिक

 

क्र.. नाम पद

1

श्री हरीश चन्द्र उपाध्याय

कुशल सहायक वर्ग

2

श्री विनोद बाल्मिकी

कुशल सहायक वर्ग

3

श्री उमेद सिंह

कुशल सहायक वर्ग

4

श्री नन्दन लाल

कुशल सहायक वर्ग

5

श्री मन्तराज

कुशल सहायक वर्ग

6

श्री सुरेन्द्र सिंह

कुशल सहायक वर्ग

7

श्री गोपाल सिंह (अल्मोड़ा)

कुशल सहायक वर्ग

8

श्री गोपाल सिंह (हवालबाग)

कुशल सहायक वर्ग

9

श्री शेर सिंह जीना

कुशल सहायक वर्ग

10

श्री कैलाश चन्द्र

कुशल सहायक वर्ग

11

श्री बसन्त सिंह

कुशल सहायक वर्ग

12

श्री रमेश चन्द्र

कुशल सहायक वर्ग

13

श्री कैलाश सिंह

कुशल सहायक वर्ग

14

श्री आनन्द राम

कुशल सहायक वर्ग

15

श्री हर सिंह

कुशल सहायक वर्ग

16

श्री मोहन चन्द्र भट्ट

कुशल सहायक वर्ग

17

श्री सुरेन्द्र नाथ

कुशल सहायक वर्ग

18

श्री दीवान लाल

कुशल सहायक वर्ग

19

श्री दयाल चन्द्र जोशी

कुशल सहायक वर्ग

20

श्री प्रकाश लाल आर्या

कुशल सहायक वर्ग

21

श्री शिव कुमार

कुशल सहायक वर्ग

22

श्री बसन्त लाल

कुशल सहायक वर्ग

23

श्री नवीन राम

कुशल सहायक वर्ग

24

श्री मोहन सिंह

कुशल सहायक वर्ग

25

श्री जगदीश राम

कुशल सहायक वर्ग

26

श्री भगवान बल्लभ

कुशल सहायक वर्ग

27

श्रीमती नारायणी देवी

कुशल सहायक वर्ग

28

श्री नारायण सिंह

कुशल सहायक वर्ग

29

श्री राम सिंह

कुशल सहायक वर्ग

30

श्री गोविन्द बल्लभ जोशी

कुशल सहायक वर्ग

31

श्री नन्दन सिंह जीना

कुशल सहायक वर्ग

32

श्री प्रताप सिंह

कुशल सहायक वर्ग

33

श्री दिनेश चन्द्र तिवारी

कुशल सहायक वर्ग

34

श्री बची सिंह

कुशल सहायक वर्ग

35

श्री हर सिंह

कुशल सहायक वर्ग

36

श्री आनन्द सिंह खोलिया

कुशल सहायक वर्ग

37

श्री मदन सिंह भाकुनी

कुशल सहायक वर्ग

38

श्री कैलाश प्रसाद

कुशल सहायक वर्ग

39

श्री राजेन्द्र सिंह कनवाल

कुशल सहायक वर्ग

40

श्री भूपाल राम

कुशल सहायक वर्ग

41

श्री विजेन्द्र कुमार

कुशल सहायक वर्ग

42

श्री प्रताप सिंह

कुशल सहायक वर्ग

43

श्री गोविन्द लाल

कुशल सहायक वर्ग

44

श्री मोहन सिंह

कुशल सहायक वर्ग

 

पृष्ठ आखरी अपडेट : 26-06-2020